HTX Nông nghiệp Chăn nuôi Gia súc Dịch vụ - Điện năng Xây dựng Xã Minh Đài

Cập nhật: 16-10-2017 12:54

Tên giao dịch quốc tế :

Giám đốc:Ông Nguyễn Đức Vận 
Website:

Địa chỉ:Xã Minh Đài, Huyện Tân Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại:

Fax:

Email:

                        

 

Ý kiến của bạn về: HTX Nông nghiệp Chăn nuôi Gia súc Dịch vụ - Điện năng Xây dựng Xã Minh Đài