Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Cập nhật: 16-10-2017 12:52

Tên giao dịch quốc tế :

Tổng Giám đốc: Ông Phạm Quang Tuyến 
Website:
Địa chỉ:Khu Phương Lai 6, Thị trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại:
Fax:
Email:

 

Ý kiến của bạn về: Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao