Doanh nghiệp sắp được tự quyết tăng giá xăng

Cập nhật: 27-09-2013 07:46
Bộ Công thương vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 84/2009 về kinh doanh xăng dầu, theo đó doanh nghiệp được thêm quyền tự chủ tăng giá. Dự thảo nêu rõ, biên độ cho phép doanh nghiệp (DN) đầu mối được tăng - giảm giá bán lẻ xăng dầu là 5%.
Theo dự thảo nghị định mới, trường hợp giá cơ sở giảm trong phạm vi 5% so với giá bán lẻ hiện hành, DN đầu mối phải giảm giá bán lẻ tương ứng; trường hợp giá cơ sở giảm trên 5% so với giá bán lẻ hiện hành, sau khi cơ quan có thẩm quyền áp dụng các giải pháp điều tiết về tài chính theo quy định của pháp luật (thuế nhập khẩu, quỹ bình ổn), DN đầu mối tiếp tục giảm giá bán lẻ của mình, không hạn chế khoảng thời gian giữa 2 lần giảm và số lần giảm giá.

Đối với điều chỉnh tăng giá xăng dầu, trường hợp giá cơ sở tăng trong phạm vi 5% so với giá bán lẻ hiện hành, DN được quyền chủ động tăng giá bán lẻ tương ứng giá cơ sở tại thời điểm điều chỉnh giá, đồng thời gửi quyết định điều chỉnh giá và chịu trách nhiệm mức giá được điều chỉnh với cơ quan quản lý nhà nước. 

Giá cơ sở để làm căn cứ điều chỉnh giá trong nước vẫn được tính gồm giá thế giới cộng thuế phí, quỹ bình ổn và 300 đồng/lít lợi nhuận định mức cho doanh nghiệp... 

 
Doanh nghiệp được quyền tăng giá xăng hơn trong dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu
Doanh nghiệp được quyền tăng giá xăng hơn trong dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu


Nếu giá cơ sở tăng trên 5%-8% so với giá bán lẻ hiện hành, DN gửi đăng ký giá tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên bộ Tài chính - Công Thương) trước thời gian điều chỉnh 2 ngày làm việc. Quá 2 ngày gửi đăng ký, nếu không có văn bản trả lời của cơ quan nhà nước, DN được quyền tăng giá trong biên độ cho phép là 5% cộng thêm 40% của mức giá cơ sở tăng từ trên 5%-8%, 60% còn lại sẽ sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bù đắp.

Nếu sau hai ngày từ khi thương nhân đã tự tăng giá 40% mà Bộ Tài chính chưa quyết định xả quỹ bình ổn, thương nhân được quyền tăng giá nốt phần còn lại.

Trường hợp giá cơ sở tăng trên 8% so với giá bán lẻ hiện hành hoặc việc tăng giá ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Nhà Thủ tướng Chính phủ sẽ công bố biện pháp bình ổn giá (trong thời hạn nhất định). Nếu sau 5 ngày làm việc, DN không nhận được văn bản điều hành của cơ quan quản lý thì có quyền chủ động điều chỉnh tăng tương đương giá cơ sở tại thời điểm điều chỉnh giá. Đây là điểm mới so với Nghị định hiện hành

Ý kiến của bạn về: Doanh nghiệp sắp được tự quyết tăng giá xăng