Quy chế làm viêc của Ban chấp hành Hiệp hội

Cập nhật: 26-02-2016 11:52
CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM                                     Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

VATAP

 Số: 07 QĐ-HH                                                      Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM (VATAP)

V/v ban hành quy chế làm việc của Ban chấp hành Hiệp hội và tổ chức Bộ máy trực thuộc Hiệp hội (nhiệm kỳ 2011 - 2016

- Căn cứ vào Quyết định số: 22/2004/QĐ-BNV ngày 22 tháng 6 năm 2004 của Bộ rưởng Bộ Nội Vụ về việc cho phép thành lập Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

. - Căn cứ vào Quyết định 1419/2006/QĐ-BNV ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt bản điều lệ (Sửa đổi) Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội lần thứ 3 ngày 29 tháng 11 năm 2011

 - Theo đề nghị của Tổng thư ký và Văn phòng Hiệp hội.

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam và việc quản lý bổ nhiệm, giải thể các đơn vị tổ chức trực thuộc Hiệp hội nhiệm kỳ 3 từ 2011- 2016.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2012.

Điều 3: Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội các Ông,Bà Trưởng ban chức năng, Chánh Văn phòng các đơn vị trực thuộc Hiệp hội và các Hội viên của Hiệp hội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo HH                                                   TM.BCH HIỆP HỘI

- Các ban của HH

- Ủy viên BCH HH                                                       ĐÃ KÝ

 - Lưu VT HH                                                       Lê Thế Bảo

 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM (VATAP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07 ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt Nam)

Chương I

 Chức năng, nhiệm vụ của Ban chấp hành Hiệp hội Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) là 1 tổ chức hoạt động tự nguyện bao gồm các tổ chức cá nhân có nguyện vọng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước có nguyện vọng góp phần vào cuộc đấu tranh chống vấn nạn hàng giả, hàng nhái, mà là 1 tổ chức có thành viên đông trên địa bàn cả nước phân tán, không có nguồn kinh phí ổn định, tự chủ về tài chính, hoạt động tuân thủ theo pháp luất của nhà nước.

Điều 1. Chức năng của Ban chấp hành Hiệp hội. Ban chấp hành Hiệp hội do toàn thể Hội viên bầu trực tiếp bằng và là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

 Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành Hiệp hội.

1. Cụ thể hoá các Nghị quyết của Đại hội và đề ra những biện pháp để thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

2. Ban hành Chương trình công tác của Hiệp hội trong từng thời kỳ và dự toán quyết toán các khoản chi hàng năm của Hiệp hội. (nếu có nguồn kinh phí ổn định)

3. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hiệp hội.

4. Giám sát công việc của Ban Thường vụ và các tổ chức thành viên thuộc Hiệp hội.

5. Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội thường kỳ, cũng như bất thường của Hiệp hội.

 Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban chấp hành.

1. Ban chấp hành họp thường kỳ để sơ kết tình hình hoạt động của Hiệp hội, kiểm điểm công tác của Ban thường vụ, quyết định các vấn đề do Ban thường vụ nêu ra.

2. Các quyết định của phiên họp được thông qua theo nguyên tắc bàn bạc dân chủ và lấy biểu quyết theo đa số thành viên bằng nhiều hình thức cho phù hợp điều kiện phân tán của Hiệp hội. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội.

Điều 4. Ban thường vụ Hiệp hội

1. Ban thường vụ là cơ quan thường trực của Ban chấp hành, có trách nhiệm điều hành hoạt động của Hiệp hội.

2. Ban thường vụ gồm có Chủ tịch Hiệp hội, các Phó Chủ tịch chuyên trách, Tổng thư ký và các Uỷ viên thường vụ.

 Điều 5. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

1. Chủ tịch Hiệp hội có quyền hạn và trách nhiệm :

a) Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật.

b) Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội, của Hội nghị Đại biểu và các quyết định của Ban chấp hành Hiệp hội

 c) Chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành Hiệp hội.

 d) Trực tiếp chỉ đạo Tổng thư ký Hiệp hội, Văn phòng Hiệp hội.

e) Phê duyệt nhân sự Văn phòng Hiệp hội và các tổ chức khác do Hiệp hội thành lập.

f) Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hiệp hội và toàn thể Hội viên về các hoạt động của Hiệp hội.

2. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội được Chủ tịch Hiệp hội phân công giải quyết các vấn đề cụ thể và được ủy quyền điều hành công việc của Ban chấp hành Hiệp hội khi Chủ tịch vắng mặt.

 Điều 6. Tổng thư ký Hiệp hội hoặc Chánh Văn phòng Hiệp hội Tổng thư ký Hiệp hội hoặc Chánh Văn phòng Hiệp hội là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội và có các nhiệm vụ sau :

 1. Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, Quy chế quản lý tài chính, tài sản Hiệp hội trình Ban chấp hành Hiệp hội phê duyệt; theo dõi Hội viên và giải quyết một số công việc có liên quan đến Hội viên do Chủ tịch Hiệp hội phân công.

2. Định kỳ báo cáo Ban chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội.

3. Lập báo cáo hàng năm, báo cáo thường kỳ của Ban chấp hành Hiệp hội.

4. Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về các kỳ Đại hội, các tổ chức trực thuộc và các Hội viên.

5. Chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội về việc thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

6. Thông báo truyền đạt các ý kiến chỉ đạo của Hiệp hội.

Điều 7. Các thành viên của Ban chấp hành Hiệp hội.

 1. Thành viên Ban chấp hành Hiệp hội do Đại hội toàn thể Hội viên bầu và thành viên thuộc cơ quan Nhà nước có liên quan về chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu được Hiệp hội nhất trí mời tham gia Ban chấp hành Hiệp hội. các ủy viên BCH xin nghỉ hoặc không có điều kiện tham gia, ban thường vụ và Văn phòng Hiệp hội đề xuất bổ sung do Chủ tịch quyết định.

 2. Các thành viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp của Ban chấp hành, tham gia ý kiến, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc phạm vi của Ban chấp hành. Các Uỷ viên Ban chấp hành không sinh hoạt 2 kỳ họp liên tiếp của Ban chấp hành được coi như tự động rút khỏi danh sách Ban chấp hành và Hiệp hội sẽ bổ sung thành viên mới.

3. Việc phát triển Hội viên là việc làm thường xuyên, là nghĩa vụ và trách nhiệm của các Uỷ viên Ban chấp hành.

 Điều 8. Các Ban giúp việc cho Ban chấp hành.

 1. Nhiệm vụ :

a) Văn phòng Hiệp hội có nhiệm vụ giúp Ban chấp hành Hiệp hội trong việc điều hành các hoạt động của Hiệp hội và phối hợp hoạt động của Hiệp hội với các cơ quan có liên quan bảo đảm công việc của Hiệp hội được triển khai kịp thời.

 b) Tổng hợp, xây dựng, đôn đốc và thực hiện các Chương trình kế hoạch công tác văn phòng của Hiệp hội.

c) Thực hiện nhiệm vụ quản lý và cấp Thẻ Hội viên.

d) Lập Chương trình, lịch làm việc của Lãnh đạo Hiệp hội; làm nhiệm vụ hậu cần, văn thư và quản lý con dấu Hiệp hội.

 e) Thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội; tổ chức quản trị công sở, tổ chức công tác thông tin của Hiệp hội; đảm bảo phương tiện đi lại, công tác của lãnh đạo Hiệp hội và các điều kiện làm việc cho nhân viên Văn phòng.

f) Thông qua công tác tuyên truyền cung cấp các thông tin cần thiết trong công tác chống hàng giả, xây dựng và bảo vệ Thương hiệu Việt Nam cho Hội viên.

2. Tổ chức, biên chế và chế độ làm việc của Văn phòng

a) Tổ chức

 - Bộ phận Tổng hợp, Hành chính, Văn thư, Lưu trữ và Kế toán.

- Bộ phận Quản trị, quản lý Văn phòng Đại diện đặt các tỉnh hoặc nước ngoài. - Bộ phận Hội viên.

b) Biên chế - Số lượng các nhân viên Văn phòng do Tổng thư ký hoặc Chánh Văn phòng Hiệp hội trình Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt.

- Các nhân viên Văn phòng được tuyển dụng và làm việc theo chế độ Hợp đồng có thời hạn.

 - Việc trả lương các nhân viên dựa vào kết quả công tác để xác định hạn mức trả lương, do Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt.

c) Chế độ làm việc

 - Tổng thư ký hoặc Chánh Văn phòng Hiệp hội làm việc theo chế độ thường trực do Chủ tịch Hiệp hội điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng.

 - Quan hệ với các Cơ quan Nhà nước có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ Văn phòng đã quy định trong Quy chế này.

Điều 9. Các Ban giúp việc cho Hiệp hội và các đơn vị tổ chức trực thuộc Hiệp hội được thành lập do nhu cầu của Hiệp hội và thống nhất trong Ban thường vụ Hiệp hội. 1. Các Ban, các tổ chức trực thuốc Hiệp hội của Hiệp hội có nhiêm vụ

 a) Đề xuất, kiến nghị với Ban chấp hành về các thủ tục, chủ trương, biện pháp liên quan đến công tác chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt Nam.

 b) Giúp Ban chấp hành về mặt pháp luật, tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Chủ tịch Hiệp hội.

c) Giúp Hiệp hội tư vấn cho Hội viên, các tổ chức cá nhân có nhu cầu về pháp luật hòa giải tranh chấp giữa các Hội viên và giữa Hội viên với các tổ chức cá nhân khác trong lĩnh vực công tác có liên quan đến công tác chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu.

d) Nghiêm chỉ chấp hành các chế độ thong tin, báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và các quy định khác.

e) Tìm nguồn tài trợ trong nước và quốc tế để tạo điều kiện cho Hiệp hội hoạt động.

f) Ban các tổ chức của Hiệp hội được phép thu các khoản thu trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận giữa các bên thể hiện trong hợp đồng kinh tế phù hợp với Điều lệ của Hiệp hội để trang trải kinh phí hoạt động của Ban và đóng góp kinh phí cho Hiệp hội.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Hiệp hội giao.  

2. Ban Tuyên truyền đối ngoại có nhiệm vụ sau :

 a) Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hiệp hội.

b) Phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực công tác của Hiệp hội. Tìm các nguồn tài trợ, các dự án hợp tác để Hiệp hội có điều kiện hoạt động.

c) Tổ chức các Hội thảo, Hội nghị trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

d) Thông qua các công tác truyền thông cung cấp các thông tin cần thiết trong công tác chống hàng giả, xây dựng và bảo vệ thương hiệu Việt Nam cho Hội viên.

 e) Xuất bản Tạp chí, chuyên sâu sách, tài liệu về lĩnh vực chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu.

3. Các đơn vị trực thuộc Hiệp hội hoạt động theo quy định quy chế này và các quy định khác của Hiệp hội này theo từng lĩnh vực.

 Điều 10. Cơ quan Đại diện của Hiệp hội tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan khác do Hiệp hội thành lập. Là tổ chức đại diện cho Hiệp hội đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Thường vụ Chủ tịch Hiệp hội trực tiếp chỉ đạo thông qua Trưởng Đại diện của Hiệp hội, hoạt động theo Quy chế của Hiệp hội quy định.

Chương II

Các phiên họp của Ban Chấp hành Hiệp hội

Điều 11. Họp toàn thể thường kỳ 1. Ban thường vụ họp 3 tháng một lần.

a) Phiên họp toàn thể vào tháng 6 gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Cố vấn và các thành viên của Ban Chấp hành Hiệp hội. Ngoài thành phần chính thức nêu trên, nếu thấy cần thiết Chủ tịch Hiệp hội có thể mời thêm một số thành viên có liên quan đến nội dung phiên họp với tư cách là khách mời. Phiên họp cuối năm gồm toàn thể Hội viên, nội dung báo cáo hoạt động Hiệp hội với Hội viên.

Điều 12. Họp bất thường

1. Ban chấp hành có thể triệu tập bất thường khi có quá nửa số thành viên của Hiệp hội yêu cầu.

 2. Ban Thường vụ có thể triệu tập họp bất thường nếu Chủ tịch yêu cầu.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Văn phòng làm thư ký cho các cuộc họp. Biên bản các cuộc họp và các tài liệu liên quan được lưu giữ tại Văn phòng.

 Điều 14. Chi phí cho các cuộc họp

1. Kinh phí tổ chức cuộc họp do Văn phòng chi theo khả năng tài chính của Hiệp hội..

 Chương III

Chế độ thông tin báo cáo

Điều 15. Chế độ báo cáo

1. Chủ tịch Hiệp hội thực hiện báo cáo các cơ quan Nhà nước có liên quan theo quy định hiện hành.

2. Các thành viên Ban chấp hành các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm báo cáo định kỳ tháng, quý, năm cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban thường vụ Hiệp hội.

Điều 16. Chế độ thông tin Văn phòng Hiệp hội có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết cho các thành viên Ban chấp hành Hiệp hội, bằng văn bản hoặc các thong tin khác.

Điều 17. Quy chế bổ nhiệm, Miễn nhiệm các cán bộ Chủ chốt của Hiệp hội và lãnh đạo các tổ chức trực thuộc Hiệp hội.

 Chương IV

 Điều khoản thi hành

- Các chức danh và tổ chức của Hiệp hội Chủ tịch Hiệp hội, Ban kiểm tra của Hiệp hội do đại hội nhiệm kỳ quyết định

Điều 18. Hiệu lực thi hành Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ khí có văn bản được phép đại hội nhiệm kỳ mới.

Điều 19. Sửa đổi Quy chế Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, các thành viên Ban chấp hành Hiệp hội cần phản ánh kịp thời với Ban thường vụ để trình Ban chấp hành Hiệp hội, Ban thường vụ và Chủ tịch Hiệp hội xem xét quyết định.

 - Các chức danh Phó chủ tịch do Chủ tịch Quyết định sau khi xin ý kiến Ban thường vụ (gồm các Phó chủ tịch chuyên trách và Tổng thư ký) nếu cần thiết xin ý kiến thành viên Ban chấp hành.

 - Các chức danh trưởng các tổ chức , cơ quan trực thuộc Hiệp hội do chủ tịch Hiệp hội Quyết định sau khi xin ý kiến các Ủy viên thường vụ.

 - Các chức danh Phó của các cơ quan trực thuộc Hiệp hội do trưởng các tổ chức, cơ quan đã được Chủ tịch Hiệp hội bổ nhiệm nhưng sau khi đã thỏa thuận thống nhất với Chủ tịch Hiệp hội có sự chấp thuận bằng văn bản.

 - Các chức danh của cơ quan Báo chí trừ Trưởng, Phó ban các bộ phận khi bổ nhiệm đều phải có thỏa thuận của cơ quan chủ quản và thống nhất bằng văn bản.

Điều 20. Giải thể các tổ chức trực thuộc Hiệp hội căn cứ vào các quy định trong điều lệ của Hiệp hội, Quy chế làm việc của đơn vị trực thuộc và Quy chế, Điều lệ Công ty, đơn vị trực thuộc khi thành lập tuy nhiên tập trung vào 1 số điều chủ yếu sau đây :

- Hoạt động không có hiệu quả không có báo cáo tài chính hàng năm - Thiếu ý thức trong việc chấp hành các quy định và chỉ đạo của cơ quan chủ quản và quy chế làm việc của các cơ quan trực thuộc hiệp hội ban hành kèm theo “Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hiệp hội và các tổ chức của Hiệp hội Thành lập”.

- Không làm đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Cơ quan chủ quản như thỏa thuận.

- không thực hiện báo cáo chế độ báo cáo định kỳ

 - Vi phạm các quy định của pháp luật Nhà nước dưới bất kỳ hình thức nào làm ảnh hưởng đến Hiệp hội./.

HIỆP HỘI VATAP QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HIỆP HỘI

BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI VATAP NHIỆM KỲ

2011-2016 (Ban hành theo Quyết định số 07/QĐ/HH ngày 29 tháng 12 năm 2011)

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Doanh nghiệp các tổ chức (gọi tắt là tổ chức) do Hiệp hội thành lập thực hiện theo Điều lệ của Hiệp hội và Quy chế này và Điều lệ hoạt động của tổ chức đó, Điều lệ do Chủ tịch Hiệp hội ký ban hành phù hợp với nhiệm kỳ 5 năm.

 Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức, do Hiệp hội thành lập và trực thuộc Hiệp hội, phải chủ động, sáng tạo trong hoạt động, chấp hành nghiêm chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Hiệp hội.

Điều 3. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm các tổ chức phải có báo cáo các mặt hoạt động của đơn vị về Hiệp hội và các cơ quan Nhà nước có liên quan.

Điều 4. Tự chủ hoàn toàn về tài chính, chịu trách nhiệm cân đối về tài chính và làm nghĩa vụ đối với Nhà nước theo pháp luật quy định, nghiêm cấm việc trốn, nợ thuế Nhà nước. Đóng góp nghĩa vụ với Hiệp hội theo kết quả hoạt động hàng tháng, hàng năm nhưng không ít hơn 5% lợi nhuận, 6 tháng và kết thúc một năm các tổ chức, Doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội phải quyết toán với Hiệp hội xác nhận số phải nộp nghĩa vụ cho Hiệp hội (Trừ những trường hợp có thỏa thuận khác sẽ thực hiện theo thỏa thuận).

 Điều 5. Quản lý cán bộ: Các cán bộ cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Hiệp hội gồm các Trung tâm, các cơ quan đại diện,Văn phòng, viện nghiên cứu các tổ chức tư vấn pháp luật hoặc các đơn vị có chức năng tương đương do Hiệp hội tổ chức thành lập do Hiệp hội bổ nhiệm và quản lý

. - Cán bộ cấp nào quản lý cấp đó phải có đầy đủ hồ sơ lý lịch (theo quy định).

- Đề bạt cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh do Hiệp hội quản lý phải phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội.

Điều 6: Những đơn vị, các tổ như: (Chi nhánh, Văn phòng, Cơ quan Đại diện các Trung tâm, viện …) đóng ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW do các đơn vị có quyết định thành lập (Trung tâm, cơ quan đại diện, chi nhánh …) trước khi thành lập cơ quan nói trên gọi tắt là (Chi nhánh, Văn phòng, cơ quan đại diện) phải lập phương án làm rõ chức năng nhiệm vụ, cơ cầu tổ chức báo cáo Hiệp hội và Hiệp hội cho phép thành lập (hồ sơ cán bộ tuyển dụng, đề bạt cán bộ phải theo Quy chế chung của Nhà nước và chỉ đạo của Hiệp hội) và làm đầy đủ thủ tục hành chính với chính quyền sở tại.

 - Cấp Trưởng của các đơn vị trực thuộc này khi đề bạt phải được chấp thuận của Hiệp hội bằng văn bản và người có thẩm quyền hoặc Giám đốc đơn vị ký quyết định bổ nhiệm.

 - Đối với Cơ quan báo chí việc quản lý cán bộ phải tuân thủ Luật Báo chí. Đề bạt các chức danh từ Trưởng, Phó ban trở lên đều do Chủ tịch Hiệp hội quyết định, các trường hợp ủy quyền cho Tổng biên tập đề bạt, Tổng biên tập có trách nhiệm thỏa thuận trước với Chủ tịch Hiệp hội.

 Điều 7. Giải thể các tổ chức trực thuộc Hiệp hội:

- Là đơn vị sau khi thành lập hoạt động không có hiệu quả, thua lỗ đều được xếp vào loại hình sắp xếp lại hoặc giải thể.

 - Chấp hành không nghiêm các quy định của cơ quan chủ quản trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ, tháng quý, 6 tháng, năm tùy, tiện trong công tác tổ chức, đề bạt nhân sự không tuân thủ theo quy định của Hiệp Hội làm ảnh hưởng đến cơ quan chủ quản.

- Thực hiện không nghiêm các nghĩa vụ với cơ quan chủ quản. Không làm đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Cơ quan chủ quản như quy định hoặc thỏa thuận theo hợp đồng

 - Vi phạm các pháp luật Nhà nước dưới mọi hình thức./.

                                                                                                                         TM/ BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI VATAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn về: Quy chế làm viêc của Ban chấp hành Hiệp hội

Tin nổi bật